www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Sociologie

Sociologie

je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně.

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie

Dějiny sociologie

 

 Počátky

  • August Comte- Kurs positivní filosofie- poprvé pojmenoval vědu o společnosti, sociologii považuje za nástroj praktických změn.
  • Herbert Spencer- organistický směr- vysvětlování soc. problémů na základě přírodních pravidel, především evoluce

 2. pol. 19. století, počátek 20. st.

  • Emile Durkheim- přiblížení přírodním vědám. Zaměřil se na tři pojmy- dělba práce, náboženství a sebevražednost. Definice sociologie jako vědy o sociálních faktorech, tj. faktorech, které člověka ovlivňují, aniž by měl možnost se jim ubránit, jsou vnější a působí nátlakem, formují vědomí člověka (například reklama)
  • Max Weber- Socialistický nominalismus- hledání podstaty sociálního jednání. Toto jednání má být smysluplné, vést k určitému cíli a být orientováno na druhé lidi.
  • Karel Marx a Bedřich Engels- všímali si rozporů ve společnosti- třídy
  • Jürgen Habermas - Věnuje se řadě oblastí z pomezí filozofie a sociologie. Jeho dílo lze označit pojmem praktická filozofie, tj. jedná se většinou o normativní úvahy o tom, co je a co má být.

Proudy 20. století

  • Funkcionalistický- vysvětluje přetrvávání soc. institucí- budou trvat dokud budou mít úlohu ve společnosti, představitelé Talcott Parson, Robert K. Merton
  • Konfliktuální- přetrvávání soc. institucí z hlediska zájmů určitých skupin- význam podle vývoje konfliktu skupin, představitelé Lewis Coser, Ralph Dahrendorf, Randal Collins
  • Interpretativní-přetrvávání z hlediska jednání lidí, představitelé: George H. Mead, Erving Goffman


Zatímco funkcionalistický a konfliktuální přístup se snažily o obecný výklad společnosti, interpretativní přístup na obecný výklad rezignuje, protože předpokládá, že každá společnost je natolik specifická, že o ni nelze obecně hovořit. Zabývá se teda každodenním jednáním lidí, kteří společnost vytvářejí.

Pojmy z oblasti sociologie

 

 • Aproprietace - pohlcení konceptů do širšího rámce
 • Sociální deviace- odchylka od pravidel vytvořených společností osvojených při procesu socializace
 • Sociální struktura- určitá síť vztahů jedinců, pozic, rolí a uspořádání vztahů ve společnosti- to, co drží společnost pohromadě
 • Sociální role- soubor očekávaného chování člověka, odráží postavení ve společnosti. Dělí se na individuální / skupinovou, krátkodobou / dlouhodobou, nucenou / dobrovolnou
 • Sociální pozice (status)- hodnota postavení, které člověk zaujímá v nějakém soc. útvaru, mění se dle situace
 • Sociální kontrola- konfrontace reálného chování člověka s kolektivně sdílenými hodnotami společnostmi, vytváření systému sankcí, ať už negativních nebo pozitivních; Formální: děje se prostřednictvím pravidel zaznamenaných např. v předpisech, zákonech..., Neformální: spočívá v očekávání, které je založeného na nepsaných pravidlech.
 • Sociální stratifikace- sociální rozvrstvení, základem nerovnost- např. na základě věku, pohlaví, vzdělání, národnosti apod. Existuje stratifikace:
 • vertikální- na základě např. kapitálu
 • horizontální- podle místa, bydliště
 • Stratifikační systémy
 • Otrokářský
 • Kastovní
 • Stavovský
 • Třídy
 • vertikální- do vyšší nebo nižší vrstvy
 • horizontální- přemísťování
 • intergenerační- mezi generacemi
 • intragenerační- přesun v rámci jedné generaci

Seznam sociologů

A

 B

C

D

 E

F

 G

H

 I

 J

 K

 L

 M

N

 O

 P

Q

 R

 S

 T

 U

 V

 W

 Y

 Z

Zdroj najde te zde.

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz