www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Extra:Zdravotnictví-poplatky a vše ostatní...

Regulační poplatky u lékaře nemusíte platit vždy!

Autor: Kateřina Malmstedt,    Regulační poplatky nemusíte platit za všechny návštěvy u lékaře, hospitalizace nebo lázeňský pobyt. Zákon vyjmenovává tyto případy, kdy se poplatky nemusí platit:

1. Poplatek za návštěvu

Platí se pouze poplatek za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření. Klinickým vyšetřením je komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, minimální kontakt a konziliární vyšetření. Minimálním kontaktem je kontakt lékaře nebo psychologa s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření. Pokud tedy jdete jen na píchnutí injekce nebo pro prášky, pak se nejedná o návštěvu u lékaře, za kterou jste povinni platit regulační poplatek.

Poplatek za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření (dále jen „návštěva“) u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, za návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči a za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, se neplatí v těchto případech:

1.1 při preventivní prohlídkách, které se mají provádět:

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,
b) v 18 měsících věku,
c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky,
d) v oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:
- u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
- u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
- u dospělých jedenkrát ročně
e) v oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně,
f) vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním:
- stanovená očkování prováděná pracovišti léčebné péče,
- poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu a poskytnutí očkovacích látek proti chřipce náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,
- odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,
- vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,
- diagnostiku HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebně preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:
o anonymních vyšetření,
o vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.

g) při závodní preventivní péči:

- za zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;
- za periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;
- za mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;
- za dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

1.2 při dispenzární péči poskytované vybraným dětem od jednoho roku věku, chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí, a těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,
1.3 při hemodialýze,
1.4 při laboratorním nebo diagnostickém vyšetření vyžádaném ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření,
1.5 při vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně.

2. Všechny poplatky

Všechny poplatky, tj. poplatek za návštěvu (viz bod 1 výše), za návštěvu klinického psychologa, klinického logopeda, za vydání receptu, za vyžití pohotovostní služby, za hospitalizaci, za pobyt v lázních, za pobyt v dětských odborných léčebných a ozdravovnách, nemusí platit tyto osoby:

2.1 které jsou umístěné v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
2.2 při ochranném léčení nařízeném soudem,
2.3 při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2.4 které se prokáží rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je dané osobě poskytována podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad nesmí být starší 30 dnů. Pokud tedy dostáváte dávky hmotné nouze, pak nejste povinni platit žádný z regulačních poplatků stanovených zákonem. Vyžaduje to však, abyste potvrzení o dávce měli vždy s sebou a vždy jej lékaři, lékárně nebo nemocnici předložili.

Pokud zaplatíte na regulačních poplatcích více než 5.000,- Kč ročně, pak Vám zdravotní pojišťovna částku zaplacenou nad 5.000,- Kč vrátí, a to v dalším kalendářním čtvrtletí. Doporučuji vždy žádat o potvrzení o platbě regulačních poplatků a na začátku roku si vždy spočítat, kolik jste celkem na regulačních poplatcích v loňském roce zaplatili, a zkontrolovat, zda Vám Vaše zdravotní pojišťovna přeplatek vrátila.

Kateřina Malmstedt
advokátka

Zdroj:vzory.cz

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz