www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Extra:Zdravotnictví-poplatky a vše ostatní...

Poplatky u lékaře od 1.1.2008

 

Kolik a za co budeme platit u lékaře od 1.1.2008? Kdo bude plati? Kdo je od placení poplatků osvobozen? Budeme platit i za děti? Odpovědi najdete v našem novém článku.

 

I. Regulační poplatek se od 1.1.2008 vybírá:

 

A. ve výši 30Kč

 

 1. za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření (což je vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření a je vykázáno příslušnými výkony v dané odbornosti podle Seznamu výkonů)

  a) u praktického lékaře

  b) u praktického lékaře pro děti a dorost

  c) u ženského lékaře

  d) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči

  e) u klinického psychologa

  f) u klinického logopeda

  Poznámka:

  Poplatek se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení.

   

 2. za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře

 3. za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost

 4. za vydání každého, z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaných na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení

  Poznámka:

  Na jednom receptu mohou být předepsány maximálně dva druhy léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Poplatek za recept tak může činit nejvýše 60Kč.

 

B. ve výši 60Kč

 

Za každý den, ve kterém byla poskytována:

a) ústavní péče (tj. péče v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech a v LDN)

b) komplexní lázeňská péče

c) ústavní péče v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách

přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako jeden den. Stejné pravidlo platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li mu tento pobyt hrazen z v.z.p.

Poznámka:

Inkubátor je lůžkem ve smyslu placení poplatku. Je-li pacient na propustce, poplatek se nehradí. Poplatek nehradí též při poskytování jednodenní péče na lůžku nebo jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři.

 

C. ve výši 90Kč

 

Za pohotovostní službu poskytovanou zdravotnickým zařízením poskytujícím:

a) LSPP včetně LSPP poskytované zubními lékaři

b) ústavní pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17h do 7h (poplatek se hradí jen v případě, že nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče)

Poznámka:

Poplatek se hradí i v případě, že pohotovostní služba je poskytována u pacienta na jeho výzvu.

 

 

II. Poplatky se nehradí, jedná-li se o:

 

 1. preventivní prohlídku

  a) u dětí, dospělých, ve stomatologii, v gynekologii

  b) vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním (včetně vybraných očkování)

  c) závodní preventivní péče

  Poznámka:

  U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:

  a) v prvém roce života 9x do roka

  b) v 18 měsících věku

  c) ve 3 letech a dále vždy jedenkrát za dva roky

  V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

  a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let 2x ročně

  b) u těhotných žen 2x v průběhu těhotenství

  c) u dospělých 1x ročně

  V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje 15. rokem věku 1x ročně

   

 2. dispenzární péči poskytovanou

  a) vybraným dětem od 1 roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí

  b) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství (prokáží se průkazem pro těhotné)

   

 3. hemodialýzu

 4. laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření

 5. vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně

 6. případy, kdy lékař, psycholog nebo logoped neprovádí klinické vyšetření, ale jen vykazuje jiné výkony, například:

  a) podrobný výpis z dokumentace

  b)vystavení legitimace práce neschopného nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny

  c) ukončení pracovní neschopnosti nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny

  d) minimální kontakt lékaře s pacientem (např. při předepisování léčivých přípravků na recept)

  e) telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře s pacientem

  f) edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou

  g) rozhovor lékaře s rodinou

 7. vydávání zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

 8. vydávání léčivých přípravků předepsaných na recept, avšak nehrazených z v.z.p. (např. antikoncepce předepsaná na recept)

 9. vydávání léčivých přípravků předepsaných na recept s uvedením „hradí nemocný“

 10. vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis

 11. poskytování péče, která není hrazena a v.z.p. (např. vystavení receptu na antikoncepci, kosmetické výkony atd.)

 

III. Žádné poplatky se nehradí:

 

 1. jde-li o pojištěnce umístěné

  a) v dětských domovech

  b) ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

 2. při ochranném léčení nařízeném soudem

 3. při:

  a) léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit

  b) nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení

  c) nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního předpisu.

 4. jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu

  Poznámka:

  Doklad vydávají pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Potvrzení nesmí být starší 30 dnů.

 

Dávky v systému hmotné nouze jsou:

 • příspěvek na živobytí

 • doplatek na bydlení

 • mimořádná okamžitá pomoc

Poznámka:

Pojištěnec musí zdravotnickému zařízení lékárenské péče doložit, že je od placení poplatku osvobozen.

Zdroj:maminky.eu

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz