www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Extra:Radar v ČR

Nový stát Peaceland oficiálně oslovil české ústavní činitele

peaceland

peaceland

Česká republika — Den po vyhlášení státu Peaceland na kótě 718 zaslali jeho občané formální dopisy všem ústavním činitelům ČR, informující o deklarování samostatného státu a důvodech, které je k tomu vedly.

Prezident Klaus, předseda vlády Topolánek, předseda poslanecké sněmovny Vlček a předseda senátu Sobotka tak mají v ruce dokumenty, na základě kterých mohou formálně jednat.

Občané Peacelandu přebývající na jeho teritoriu a sestávající z 6 národností (dva Američané, dva Belgičané, dva občané Rakouska, jeden občan Německa, jedna občanka Slovenska a několik občanů České republiky) považují v této chvíli za podstatné, aby vláda, respektive předseda vlády nebo ministryně obrany, vydali rozkazy vojenské policii k respektování deklarace nezávislosti. To znamená, aby policie nevstupovala na teritorium Peacelandu ozbrojená a nepokoušela se tam legitimovat místní občany.

„Peaceland je otevřená země, její občané rádi přivítají na své půdě i příslušníky vojenské policie za předpokladu, že se budou řídit principy, které byly při deklarování nezávislosti vysloveny a o kterých byli nadřízení policie informováni,“ sdělil občan Peacelandu a současně výkonný ředitel Greenpeace Jiří Tutter.

Během včerejšího dne, kdy byl stát Peaceland ustaven, vojenská policie naopak jednala s jedním z jeho občanů, Zbigniewem Jakubowitzem, způsobem, kterým porušila nejen principy Peacelandu, ale dokonce i české zákony. Po zadržení, již v uzavřeném voze vojenské policie (!), jej jeden z příslušníků udeřil pěstí do hlavy a šlapal mu po těle. Tento příslušník porušil české zákony dále tím, že nebyl viditelně označen identifikačním číslem a odmítl se prokázat služebním průkazem. Reakcí občanů Peacelandu na takový postup bude formální stížnost zaslaná ministryni obrany Parkanové.

V následujících dnech se občané Peacelandu obrátí formálními dopisy na mezinárodní organizace s žádostí o uznání státní suverenity.

 

 

 

 Dopis prezidentu republiky

V Peacelandu dne 3. června 2008

Vážený pane prezidente,

dovolujeme si informovat tímto Vás, čelného ústavního činitele České republiky, že

vedeni naším svědomím a vírou, že základním předpokladem trvalé a pevné bezpečnosti každého národa, státu či občana jsou jeho dobré vztahy s ostatními národy, zeměmi a lidmi, jež lze zajistit v prvé řadě neutuchající snahou po vzájemné diskusi cestou diplomatických jednání a na ně navazujícího mezinárodního právního prostředí pod záštitou silné mezinárodní organizace, silných mezinárodních smluv závazných pro všechny země bez výjimky, bez ohledu na jejich ekonomickou či vojenskou sílu

 

a nesouhlasíce se současnou politikou české vlády, jež přijímá opatření, která jsou v rozporu s tímto naším přesvědčením, jsme se rozhodli využít práva na sebeurčení a vyhlásit samostatnost nad územím, které bylo do této chvíle součástí vojenského újezdu Brdy.

Nový státní útvar ponese jméno Peaceland a kryje se s původním katastrálním územím Kolvín 990621, parcelní číslo 303. Jeho občany se mohou stát všichni, kteří sdílejí stejné přesvědčení ve věci udržení mezinárodní bezpečnosti a nesouhlasí s výstavbou součásti NMD na českém území.

 

K výše uvedenému kroku jsme se rozhodli po 36-ti denním veřejném protestu proti postupu České vlády ve věci zamýšleného umístění amerického radaru. Územní celistvost České republiky jsme se nerozhodli narušit nijak svévolně. Nikdy bychom k tomuto nestandardnímu kroku nepřistoupili, kdyby česká vláda nebyla lhostejná k rizikům, která pro mezinárodní bezpečnost z tohoto projektu vyplývají a neignorovala názor veřejnosti, která byla zatajováním probíhajících jednání o tomto projektu zbavena svobodné volby na základě dostupných pravdivých informací a nedala v parlamentních volbách žádné z politických stran mandát k tak závažnému kroku. Máme za to, že tím dochází k porušování a obcházení demokratických principů a postupů platných pro parlamentní demokracii.

 

Je nám, jako občanům České republiky, upíráno právo spoluvytvářet bezpečnou a spravedlivou budoucnost na udržitelném základě, jež by se opírala o diskuse, vzájemný respekt, platné a dodržované mezinárodní smlouvy a ochotu dělit se o výdobytky moderní doby s jinými, převážně rozvíjejícími se zeměmi. Proto jsme se rozhodli realizovat toto právo v rámci jiného státního útvaru.

 

Jsme přesvědčeni, že celý projekt NMD včetně umístění jednoho jeho komponentu na českém území se sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme NMD za nástroj k vyřešení závažných problémů, jež stojí v blízké budoucnosti před lidstvem v důsledku zostřující se konkurence mezi stávajícími a nově vznikajícími velkými ekonomikami a mocenskými centry .

 

Vážený pane presidente, vzhledem k tomu, že president České republiky nemá pravomoce nad nově vyhlášenou republikou, obracíme se proto na Vás v tomto okamžiku, abyste se nadále neúčastnil žádných jednání o projektu, jehož subjektem má být teritorium Peacelandu.

Současné Vás, jako vrchního velitele ozbrojených sil, žádáme abyste vydal rozkaz ministryni národní obrany, ve kterém zajistíte nenarušitelnost hranic Peacelandu ozbrojenými silami České republiky.

 

Budeme potěšeni, když poctíte Peaceland svou návštěvou a budeme pak moci prodiskutovat otázky případné spolupráce mezi oběma zeměmi.

 

Se srdečným pozdravem,

 

ing. Jiří Tutter

občan PeacelanduVáclav Klaus

prezident republiky

Kancelář prezidenta republiky

Pražský hrad
119 08 Praha 1

 

Dopis předsedovi vlady

 

 

 

V Peacelandu dne 3. června 2008

  

Vážený pane předsedo vlády,

 

 

dovolujeme si informovat tímto Vás, jednoho z čelných ústavních činitelů České republiky, že

vedeni naším svědomím a vírou, že základním předpokladem trvalé a pevné bezpečnosti každého národa, státu či občana jsou jeho dobré vztahy s ostatními národy, zeměmi a lidmi, které lze zajistit v prvé řadě neutuchající snahou po vzájemné diskusi cestou diplomatických jednání a na ně navazujícího mezinárodního právního prostředí pod záštitou silné mezinárodní organizace, silných mezinárodních smluv závazných pro všechny země bez výjimky a bez ohledu na jejich ekonomickou či vojenskou sílu

 

a nesouhlasíce se současnou politikou české vlády, jež přijímá opatření, která jsou v rozporu s tímto naším přesvědčením jsme se rozhodli využít práva na sebeurčení a vyhlásit samostatnost nad územím, které bylo do této chvíle součástí vojenského újezdu Brdy. Nový státní útvar ponese jméno Peaceland a kryje se s původním katastrálním územím Kolvín 990621, parcelní číslo 303. Jeho občany se mohou stát všichni, kteří sdílejí stejné přesvědčení ve věci udržení mezinárodní bezpečnosti a nesouhlasí s výstavbou součásti NMD na českém území.

 

K výše uvedenému kroku jsme se rozhodli po 36-ti denním veřejném protestu proti postupu České vlády ve věci zamýšleného umístění amerického radaru. Územní celistvost České republiky jsme se nerozhodli narušit nijak svévolně. Nikdy bychom k tomuto nestandardnímu kroku nepřistoupili, kdyby česká vláda nebyla lhostejná k rizikům, která pro mezinárodní bezpečnost z tohoto projektu vyplývají a neignorovala názor veřejnosti, která byla zatajováním probíhajících jednání o tomto projektu zbavena svobodné volby na základě dostupných pravdivých informací a nedala v parlamentních volbách žádné z politických stran mandát k tak závažnému kroku. Máme za to, že tím dochází k porušování a obcházení demokratických principů a postupů platných pro parlamentní demokracii.

 

Jsme přesvědčeni, že celý projekt NMD včetně umístění jednoho jeho komponentu na českém území se sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme NMD za nástroj k vyřešení velkých problémů, jež stojí v blízké budoucnosti před lidstvem v důsledku zostřující se konkurence mezi stávajícími nově vznikajícími velkými ekonomikami a mocenskými centry.

 

Je nám, jako občanům České republiky, upíráno právo spoluvytvářet bezpečnou a spravedlivou budoucnost na udržitelném základě, jež by se opírala o diskuse, vzájemný respekt, platné a dodržované mezinárodní smlouvy a ochotu dělit se o výdobytky moderní doby s jinými, převážně rozvíjejícími se zeměmi. Z Vašich dosavadní kroků je zjevné, že nesdílíme stejnou představu o způsobu dosažení bezpečné budoucnosti země a světa. Nejste ochoten ze svých záměrů ustoupit či dokonce je ani diskutovat.Proto jsme se rozhodli realizovat naše představy v rámci jiného státního útvaru.

 

Pane premiére, vzhledem k tomu, že česká vláda ani její premiér již nedisponují pravomocemi nad novým státním útvarem, žádáme Vás tímto, abyste:

 

s okamžitou platností ukončil jednání s Vašimi americkými partnery ve věci, která se dotýká území Peacelandu

instruoval Vaše příslušné ministry aby zajistili, že bezpečnostní či vojenské složky České republiky nebudou na území Peacelandu vstupovat s cílem vykonávat tam služební povinnosti určené pro území České republiky

 

Případná jednání, která by byla v rozporu s těmito požadavky budou považována za vměšování se do vnitřních záležitostí Peacelandu a jako taková budou ignorována.

 

Pane předsedo vlády, v dohledné době Vás budeme informovat o dalších otázkách souvisejících s vnitřním uspořádáním Peacelandu. Sdělujeme Vám tímto také, že o vyhlášení Peacelandu budou informováni naším dopisem president USA G.W.Bush i ministryně zahraničních věcí Condoleezza Rice. Stejně jako Vás je vyzveme k ukončení jednání mezi USA a ČR ve věci, která se týká území Peacelandu.

 

Je naším potěšením pozvat Vás na návštěvu Peacelandu, během které můžeme prodiskutovat jak otázky další spolupráce mezi oběma zeměmi, tak otázky způsobu zajištění bezpečnosti všech zemí a role, jakou v ní mohou obě země sehrát. Pokud jde o termín, s radostí se Vám přizpůsobíme.

 

 

Se srdečným pozdravem,

 

 

 

ing. Jiří Tutter

občan Peacelandu

 

  

 

 

ing. Mirek Topolánek

předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1, PSČ 118 01

Předsedovi  senátu ČR 

 

 

 

 

V Peacelandu dne 3. června 2008

 

 

Vážený pane předsedo Senátu,

dovolujeme si informovat tímto Vás, čelného ústavního činitele České republiky, že

vedeni naším svědomím a vírou, že základním předpokladem trvalé a pevné bezpečnosti každého národa, státu či občana jsou jeho dobré vztahy s ostatními národy, zeměmi a lidmi, jež lze zajistit v prvé řadě neutuchající snahou po vzájemné diskusi cestou diplomatických jednání a na ně navazujícího mezinárodního právního prostředí pod záštitou silné mezinárodní organizace, silných mezinárodních smluv závazných pro všechny země bez výjimky, bez ohledu na jejich ekonomickou či vojenskou sílu

 

a nesouhlasíce se současnou politikou české vlády, jež přijímá opatření, která jsou v rozporu s tímto naším přesvědčením, jsme se rozhodli využít práva na sebeurčení a vyhlásit samostatnost nad územím, které bylo do této chvíle součástí vojenského újezdu Brdy.

Nový státní útvar ponese jméno Peaceland a kryje se s původním katastrálním územím Kolvín 990621, parcelní číslo 303. Jeho občany se mohou stát všichni, kteří sdílejí stejné přesvědčení ve věci udržení mezinárodní bezpečnosti a nesouhlasí s výstavbou součásti NMD na českém území.

 

K výše uvedenému kroku jsme se rozhodli po 36-ti denním veřejném protestu proti postupu České vlády ve věci zamýšleného umístění amerického radaru. Územní celistvost České republiky jsme se nerozhodli narušit nijak svévolně. Nikdy bychom k tomuto nestandardnímu kroku nepřistoupili, kdyby česká vláda nebyla lhostejná k rizikům, která pro mezinárodní bezpečnost z tohoto projektu vyplývají a neignorovala názor veřejnosti, která byla zatajováním probíhajících jednání o tomto projektu zbavena svobodné volby na základě dostupných pravdivých informací a nedala v parlamentních volbách žádné z politických stran mandát k tak závažnému kroku. Máme za to, že tím dochází k porušování a obcházení demokratických principů a postupů platných pro parlamentní demokracii.

 

Je nám, jako občanům České republiky, upíráno právo spoluvytvářet bezpečnou a spravedlivou budoucnost na udržitelném základě, jež by se opírala o diskuse, vzájemný respekt, platné a dodržované mezinárodní smlouvy a ochotu dělit se o výdobytky moderní doby s jinými, převážně rozvíjejícími se zeměmi. Proto jsme se rozhodli realizovat toto právo v rámci jiného státního útvaru.

 

Jsme přesvědčeni, že celý projekt NMD včetně umístění jednoho jeho komponentu na českém území se sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme NMD za nástroj k vyřešení závažných problémů, jež stojí v blízké budoucnosti před lidstvem v důsledku zostřující se konkurence mezi stávajícími a nově vznikajícími velkými ekonomikami a mocenskými centry .

Pane předsedo, vzhledem k tomu, že Senát již nedisponuje pravomocemi nad novým státním útvarem a stejně tak postrádá platnosti zákonodárství české republiky žádáme Vás tímto, abyste:

 

- informoval všechny senátory o situaci a o nově vzniklém státním útvaru

- zajistil, aby Senát PČR instruovala českou vládu k ukončení

výkonu jakýchkoli činností na území Peacelandu s důrazem na bezpečnostní a

vojenské složky

Případná jednání státních orgánů ČR, která by byla v rozporu s druhým požadavkem budou považována za vměšování do vnitřních záležitostí Peacelandu a jako taková budou ignorována.

Pane předsedo, je naším potěšením pozvat Vás na návštěvu Peacelandu, během které můžeme prodiskutovat jak otázky další spolupráce mezi oběma zeměmi, tak otázky způsobu zajištění bezpečnosti všech zemí a role, jakou v ní mohou obě země sehrát.

 

Se srdečným pozdravem,

 

 

ing. Jiří Tutter

občan Peacelandu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Přemysl Sobotka

předseda Senátu Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám 17/4

118 01 Praha 1

Dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ČR

 

 

 

 

V Peacelandu dne 3. června 2008

 

 

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny,

dovolujeme si informovat tímto Vás, čelného ústavního činitele České republiky, že

vedeni naším svědomím a vírou, že základním předpokladem trvalé a pevné bezpečnosti každého národa, státu či občana jsou jeho dobré vztahy s ostatními národy, zeměmi a lidmi, jež lze zajistit v prvé řadě neutuchající snahou po vzájemné diskusi cestou diplomatických jednání a na ně navazujícího mezinárodního právního prostředí pod záštitou silné mezinárodní organizace, silných mezinárodních smluv závazných pro všechny země bez výjimky, bez ohledu na jejich ekonomickou či vojenskou sílu

 

a nesouhlasíce se současnou politikou české vlády, jež přijímá opatření, která jsou v rozporu s tímto naším přesvědčením, jsme se rozhodli využít práva na sebeurčení a vyhlásit samostatnost nad územím, které bylo do této chvíle součástí vojenského újezdu Brdy.

Nový státní útvar ponese jméno Peaceland a kryje se s původním katastrálním územím Kolvín 990621, parcelní číslo 303. Jeho občany se mohou stát všichni, kteří sdílejí stejné přesvědčení ve věci udržení mezinárodní bezpečnosti a nesouhlasí s výstavbou součásti NMD na českém území.

 

K výše uvedenému kroku jsme se rozhodli po 36-ti denním veřejném protestu proti postupu České vlády ve věci zamýšleného umístění amerického radaru. Územní celistvost České republiky jsme se nerozhodli narušit nijak svévolně. Nikdy bychom k tomuto nestandardnímu kroku nepřistoupili, kdyby česká vláda nebyla lhostejná k rizikům, která pro mezinárodní bezpečnost z tohoto projektu vyplývají a neignorovala názor veřejnosti, která byla zatajováním probíhajících jednání o tomto projektu zbavena svobodné volby na základě dostupných pravdivých informací a nedala v parlamentních volbách žádné z politických stran mandát k tak závažnému kroku. Máme za to, že tím dochází k porušování a obcházení demokratických principů a postupů platných pro parlamentní demokracii.

 

Je nám, jako občanům České republiky, upíráno právo spoluvytvářet bezpečnou a spravedlivou budoucnost na udržitelném základě, jež by se opírala o diskuse, vzájemný respekt, platné a dodržované mezinárodní smlouvy a ochotu dělit se o výdobytky moderní doby s jinými, převážně rozvíjejícími se zeměmi. Proto jsme se rozhodli realizovat toto právo v rámci jiného státního útvaru.

 

Jsme přesvědčeni, že celý projekt NMD včetně umístění jednoho jeho komponentu na českém území se sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme NMD za nástroj k vyřešení závažných problémů, jež stojí v blízké budoucnosti před lidstvem v důsledku zostřující se konkurence mezi stávajícími a nově vznikajícími velkými ekonomikami a mocenskými centry .

Pane předsedo, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna již nedisponuje pravomocemi nad novým státním útvarem a stejně tak postrádá platnosti zákonodárství české republiky žádáme Vás tímto, abyste:

 

- informoval všechny poslance o situaci a o nově vzniklém státním útvaru

- zajistil, aby Poslanecká sněmovna PČR instruovala českou vládu k ukončení

výkonu jakýchkoli činností na území Peacelandu s důrazem na bezpečnostní a

vojenské složky

Případná jednání státních orgánů ČR, která by byla v rozporu s druhým požadavkem budou považována za vměšování do vnitřních záležitostí Peacelandu a jako taková budou ignorována.

Pane předsedo, je naším potěšením pozvat Vás na návštěvu Peacelandu, během které můžeme prodiskutovat jak otázky další spolupráce mezi oběma zeměmi, tak otázky způsobu zajištění bezpečnosti všech zemí a role, jakou v ní mohou obě země sehrát.

 

Se srdečným pozdravem,

 

 

ing. Jiří Tutter

občan Peacelandu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. Miloslav Vlček

předseda PS Parlamentu České republiky

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz